logo

Proizvodne jedinice

Proizvodne jedinice- U sklopu "Mitrosrem"-a ad Sremska Mitrovica su tri proizvodne jedinice "Zapad" Bosut, "Centar" Martinci i "Istok" Veliki Radinci, u okviru kojih se odvija ratarska proizvodnja. Geografsko područje proizvodnih jedinica sa svim pripadajućim parcelama smešteno je u oblasti jugozapadnog Srema, a prečnik prostiranja je u pravcu severoistok-jugozapad i iznosi oko 50 km , a u pravcu sever-jug 30km. Značajan deo parcela se naslanja ili se nalazi u neposrednoj blizini reke Savi sa izgrađenim sistemom za navodnjavanje. Područje pripada umereno kontinentalnoj klimi sa hladnim zimama i toplim letima. Ukupna količina padavina je nepravilno raspoređena i izraženija je u periodu početka leta i jeseni.