logo

2024. godina

Godišnji izveštaj Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica za 2023. godinu

Konsolidovani godišnji izveštaj Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica za 2023. godinu

Odluka o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine

Odluka o usvajanju predloga odluka za redovnu, godišnju sednicu Skupštine

Oglas za prodaju poljoprivredne mehanizacije i opreme Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica, jun 2024.

Prilog uz oglas - spisak sredstava za licitaciju, jun 2024.

Mehanizacija za prodaju

Formular za glasanje u odsustvu

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skuptine akcionara potpisana

Odluka o usvajanju predloga odluka za vanrednu sednicu Skuptine akcionara potpisana

Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici

Oglas za prodaju poljoprivredne mehanizacije i opreme Mitrosrem ad Sremska Mitrovica, jul 2024.

Prilog uz oglas - spisak sredstava za licitaciju, jul 2024.

Zapisnik komisije za glasanje sa redovne sednice skupštine, 28.06.2024.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 28.06.2024.

Zapisnik komisije za glasanje sa vanredne sednice skupštine akcionara "Mitrosrem" ad Sremska Mitrovica

Izveštaj o naknadama za 2023. godinu

2023. godina

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Mitrosrem ad Sremska Mitrovica za 28.3.2023.

Predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine zakazanu za 28.03.2023. godine

Formular za glasanje u odsustvu, na vanrednoj sednici Skupštine 28.03.2023.

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne sednice Skupštine za 28.03.2023. godine

Formular za glasanje u odsustvu-u skladu sa dopunom dnevnog reda

Tačka 3. dn. reda Skupštine-Predlog, Politika naknada direktorima i članovima Nadzornog odbora

Politika naknada direktorima i članovima Nadzornog odbora

Zapisnik komisije za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine, 28.03.2023.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, 28.03.2023.

Godišnji izveštaj Mitrosrem ad za 2022. godinu

Konsolidovani godišnji izveštaj Mitrosrem ad za 2022. godinu

Odluka o sazivanju redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara, Mitrosrem ad

Odluka o utvrđivanju i usvajanju predloga odluka za redovnu sednicu Skupštine akcionara, Mitrosrem ad

Formular za glasanje u odsustvu za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara, 21.06.2023.

Izveštaj o naknadama

Zapisnik Komisije za glasanje 21.06.2023. godine

Zapisnik sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara, 21.06.2023.

Polugodišnji izveštaj Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica, za 2023. godinu

Konsolidovani polugodišnji izveštaj Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica, za 2023. godinu

2022. godina

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara 30.06.2022.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. -2022.

Godišnji izveštaj Mitrosrem ad 31.12.2021.

Konsolidovani godišnji izveštaj Mitrosrem ad 31.12.2021.

Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara "Mitrosrem" ad Sremska Mitrovica

Izveštaj revizora finansijski izveštaj za 2021 godinu Mitrosrem ad

Izveštaj revizora konsolidovani finansijski izveštaj za 2021 godinu Mitrosrem ad

Odluka o usvajanju predloga odluka za Skupštinu, Mitrosrem ad

Formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik Komisije za glasanje sa redovne godišnje sednice Skupštine, 30.06.2022. godine

2021. godina

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 10.12.2021. godine

Zapisnik Komisije za glasanje sa vanredne sednice Skupštine, 10.12.2021. godine

Predlog odluka Nadzornog odbora za usvajanje na vanrednoj sednici Skupštine Društva,10.11.2021. godine

Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine zakazane za 10.12.2021. godine

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2021. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020-2021 - potpisan

Zapisnik komisije za glasanje sa redovne sednice Skupštine, 29.06.2021. godine

Formular za glasanje u odsustvu za sednicu Skupštine , 29.06.2021. godine

Odluka o usvajanju predloga odluka za sednicu Skupštine

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva

Konsolidovani godišnji izveštaj Mitrosrem ad za 2020. godinu

Godišnji izveštaj Mitrosrem ad za 2020. godinu

Kodeks korporativnog upravljanja

2020. godina

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Mitrosrem ad

Zapisnik Komisije za glasanje sa vanredne sednice Skupštine od 29.09.2020. godine

Formular za glasanje u odsustvu na sednici zakazanoj za 29.09.2020. godine

Odluka Nadzornog odbora pod tačkom 2 dnevnog reda-predlog odluka za Skupštinu

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Mitrosrem ad

Polugodišnji izveštaj Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica za 2020. godinu

Konsolidovani polugodišnji izveštaj  Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica za 2020. godinu

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine Mitrosrem ad Sremska Mitrovica od 29.06.2020. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019.-2020.

Zapisnik komisije za glasanje sa sednice Skupštine akcionara, održane 29.06.2020. godine

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu

Godišnji izveštaj za 2019. godinu

Odluke Skupštine akcionara održane 29.06.2020. godine

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 29.06.2020.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane 31.03.2020.

Odluka o izdavanju običnih akcija i emisije radi spajanja

Odluka Skupštine o izmenama Statuta Društva

Odluka Skupštine o prihvatanju tržišne vrednosti akcija

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 31.03.2020.

2019. godina

Zapisnik komisije za glasanje povodom održane sednice Skupštine dana 4.11.2019

Zapisnik sa sednice Skupštine održane 4.11.2019.

Izveštaj o bitnom događaju-održanoj vanrednoj Skupštini akcionara, 04.11.2019.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica, za 04.11.2019.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara 27.06.2019.

Zapisnik komisije za glasanje 27.06.2019.

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

Informacija o realizovanoj Analizi poslova planiranja priprema za odbranu za 2018. godinu u nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbraneInformacija o realizovanoj Analizi poslova planiranja priprema za odbranu za 2018. godinu u nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbrane

  • 1
  • 2